Juliet

30 tekstów – auto­rem jest Ju­liet.

- i to koniec
- mo­ja dro­ga to brzmi jak początek kla­sycznej ko­medii romantycznej
- jak dla mnie bar­dziej za­powiada się na hor­ror kla­sy B 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 25 listopada 2014, 22:10

ko­cie oczy mają zde­cydo­wanie zbyt duży wpływ na charakter. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 sierpnia 2014, 01:47

Ma­gia gór po­lega na odo­sob­nieniu. Kiedy jes­teś ska­zany na to­warzys­two gar­stki ludzi, których naj­praw­do­podob­niej nig­dy nie spot­kasz stają Ci się oni nag­le cu­dow­nie blis­cy. Możesz być sobą, za­pom­nieć o tym co zos­tało na do­le, za­pom­nieć o wszys­tkich gra­nicach. Za to je kocham, za brak granic 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 sierpnia 2013, 16:39

Przy­jaźń jest dla mnie sztuką przyj­mo­wania do wiado­mości in­formac­ji, mi­mo których kocha się drugą osobę tak sa­mo moc­no jak wcześniej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 maja 2013, 16:26

to ta­kie cieka­wie, że na­wet na­jok­rutniej­sza praw­da poz­wa­la nam się oc­knąć i ruszyć do przodu 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 marca 2013, 16:07

Spogląda­nie w niebo da­je piękne złudze­nie, że liczba ki­lometrów nie ma znacze­nia. Prze­cież sko­ro pat­rzy­my w tą samą stronę mu­simy być obok siebie. Musimy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 lutego 2013, 19:00

Uśmiech stał się os­tatni­mi cza­sy szy­kano­wany. Za co? Za to, że jest niez­wykły. Jes­tem głupia wa­riatką śmiejącą się z po­wiet­rza, pod­czas gdy prze­cież wszys­cy mają prob­le­my! po­win­nam się już ub­rać odświętnie i sa­ma za­paść pod ziemię! Naj­le­piej na czar­no i z kar­teczką na czo­le: "umarła ze śmie­chu i dob­rze jej tak". tak, dob­rze mi tak:) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 lutego 2013, 17:01

Co­raz częściej mam wrażenie, że urodziłam się nie w tej epo­ce co trze­ba i nie w tym miej­scu, w którym powinnam 

myśl
zebrała 19 fiszek • 26 stycznia 2013, 22:37

To nie ner­woból, to tyl­ko zaz­drość kłuje w serduszku. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 stycznia 2013, 16:49

niedo­tule­nie + ok­res = naj­gor­sza broń ma­sowe­go rażenia 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 listopada 2012, 21:35
Juliet

Jestem: -wesoła -uśmiechnięta -zbyt delikatna -chodząca własnymi drogami -uparta -ciekawska

Zeszyty
  • :) – :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Juliet

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 listopada 2014, 22:10Juliet do­dał no­wy tek­st - i to ko­niec - [...]

20 sierpnia 2014, 22:59Juliet sko­men­to­wał tek­st kocie oczy mają zde­cydo­wanie [...]

20 sierpnia 2014, 01:47Juliet do­dał no­wy tek­st kocie oczy mają zde­cydo­wanie [...]